Science

Science Center for Education - At Sukhumvit

Science Center for Education

Science Center for Education "ท้องฟ้าจำลอง" ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ใน ปี พ.ศ. 2505 คณะรัฐมนตรี ซึ่งมี ม.ล. ปิ่น มาลากุล เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธ...